İnce Bağırsak Tümörleri ve Cerrahisi

İnce Bağırsak Tümörleri

İnce bağırsak, gastrointestinal sistemin toplam uzunluğunun %80 ve mukozal yüzeyinin de yüzde 90’dan fazlasını oluşturmasına rağmen, neoplasmaları oldukça nadirdir. Tüm gastrointestinal tümörlerin sadece %5’i ve tüm gastrointestinal malign tümörlerin de sadece %1-2’si ince bağırsakta oluşur. Kadın ve erkekte görülme oranları eşit olup en sık 50–70 yaşlarında görülmektedir.

İnce bağırsak kanseri nedenleri nelerdir?

İnce bağırsak kanserinin gelişme riskini artırabilecek yaşam tarzı ve sağlık faktörleri vardır. Nedenleri ise:
Yaşlılık
Yüksek yağlı diyet
Sigara içmek
Crohn hastalığı olan
Çölyak hastalığına sahip olmak

İnce bağırsak kanseri olan kişiler, aşağıdaki belirtileri, özellik dışkıda kan durumu üzerinden test edebilme durumuna sahip olabilir:
Dışkıda kan
Koyu / siyah dışkı
İshal
Karın içinde bir yumru
Karın ağrısı veya krampları
Açıklanamayan kilo kaybı
Şiddetli mide bulantısı veya kusma eşlik edebilecek karın ağrısı atakları

Bu tümörlerin histopatalojik sınıflandırılması yapıldığında %50 adenokarsinom, %39 karsinoid, %11 sarkom ve diğerleri şeklinde olmaktadır. Hemanjioperisitoma, fibrosarkon, plazmasitom, anjiosarkom, liporsarkom, hemanjioendoteliom, lenfanjioendoteliom oldukça ender görülen tümörleridir. Bazı olgularda ince barsak malign tümörleri Crohn hastalığı, villöz adenom, çölyak hastalık ve Gardner sendromu ile birlikte bulunabilmektedir. 

TANI

İnce bağırsak kanserlerinin tanısı zordur. Bu sebeple, ince bağırsak kanseri olmasından şüphelenilen hastalar genellikle birçok teste ve yönteme tabi tutularak teşhis edilebilir veya kanser şüphesi devre dışı bırakılabilir.

Görüntüleme Testleri 
Görüntüleme testleri, ince bağırsak kanseri belirtileri aramak amacı ile vücudun resimlerini oluşturan makineler kullanır. İnce bağırsak kanseri tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri:
BT
MRI
PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)
Baryum içeren bir solüsyon içildikten sonra çekilecek üst sindirim yolu ve ince bağırsak röntgeni
Az miktarda radyoaktif madde ile görüntülemeyi artıran nükleer tıp taramaları
İnce bağırsak içini görmek amaçlı testler
Endoskopik testler ince bağırsak içindeki bir kamera ile doktorun iç duvarları incelemesinden oluşur. Endoskopik testlere şunlar dahil olabilir:
Üst endoskopi
Kapsül endoskopi (Hap kamera olarak da adlandırılır.)
Tek balonlu enteroskopi
Çift balonlu enteroskopi
Spiral enteroskopi
Kapsül endoskopi harici endoskopik testler, doktorun test amaçlı küçük doku örnekleri almak üzere ince bağırsak içine özel cihazlar ile geçmesine imkan tanır.

İnce Bağırsak Tümörleri

ADENOKARSİNOM 

İnce barsaklarda en sık görülen malign tümörlerdir. %40 oranında duodenum ve çoğunlukla da ampulla Vateri etrafında görülürler. Klinik olarak ağrı, bulantı, kusma, ishal, kanama, kilo kaybı, bazen ele gelen kitle mevcuttur. Bazen tıkanması ve perforasyon ileri dönemde oluşabilmektedir. Özellikle ampulla Vateri etrafında yerleşen tümörlerde erken dönemde sarılık görülmektedir. Yine duodenum yerleşimlilerde antiasitlerle geçmeyen peptik ülser ağrısına benzeyen ağrı vardır. 

LENFOMA

İnce barsak lenfomaları tüm lenfomaların %4,5’ini meydana getirmektedir. Primer veya sistemik lenfomanın bir komponenti sekonder olarak görülebilir. Primer ve sekonder lenfomayı ayırmak güçtür. Gastrointestinal malign lenfomalar nödüler, diffüz ve Hodgkin hastalığı olmak üzere sınıflandırılabilir. Hastalığın kliniği 10 yaşın altında ve 60 yaş civarında olmak üzere iki pik yapar. Lenfoma en sık ileoçekal bölgede en az duodenumda görülür. %70 olguda tümör 5 cm’den büyüktür. Tümör makroskopik olarak anevrizmal (soliterdir), ülseratif (multipl), polipoid (multipl), ve anüler (nadirdir) tiptedir. Tüm bu tipler malabsorsiyon, intestinal obstrüksiyon, intusssepsiyon veya perforasyona neden olabilmektedir. 
Tedavide cerrahi olarak geniş ince barsak eksizyonu ve radyoterapi uygulanmaktadır. Böylece 5 yıllık sağ kalım nodüler tipte %50, diffüz tipte % 25, Hodgkin hastalığında %10’dur. 

KARSİNOİD 
Karsinoid tümörler barsak duvarındaki Lieberkühn kriptalarındaki Argentaffin hücrelerinden kaynaklanır. Bugünkü görüşe göre tüm karsinoid tümörler habistir. Oldukça yavaş büyüdüklerinden çoğu olguda asemptomatiktirler. Mezenterde fibrozis nedeniyle oluşan kısalma ve barsağın açılanması nedeniyle oluşan, intermitant barsak tıkanmaları görülen en sık belirtidir. 
Görülme duodenumdan ileuma doğru gittikçe artmaktadır. Genellikle 2 cm’den küçük submukozal yerleşimli, sert tümörlerdir. İleumda yerleşenler daha fazla malinite göstermektedirler. 
Gastrointestinal traktus dışında karsinoid tümörler, bronşlarda ve akciğerde, timusta, larinkste, overlerde, testislerde, uterusta ve retroperitoneumda tespit edilmiştir. 

Karsinoid tümör hücreleri seratonin, kinin, histamin ve ACTH salgılamaktadırlar. Bu hücreler APUD (Amin Prekürsör Uptake ve Dekarboksilasyon) denilen sisteme dahildir. Bu sistemden meydana gelen tümörlere Apudoma denilmektedir. Pankreas adacık hücreli tümörleri, tiroidin medüller kanseri, hipofiz adenomuda birer Apudomadır. 
İnce barsak karsinoid tümörlerinin %30’u multisentriktir. 2 cm’nin üzerindeki tümörlerin %90’nı özellikle karaciğere metastaz yapmaktadır. %10 olguda karsinoid sendrom meydana gelmektedir. 
Karsinoid sendrom, tümörden salgılanan biyokimyasal aktif maddelere bağlı olarak sulu ishal, kramp şeklinde karın ağrısı, gaz, astmatik ataklar ve tipik olarak özellikle yüzde ve göğüs üst bölümünde kızarma (flushing) ile kendisini göstermektedir. Karsinoid sendrom yıllar içersinde özellikle triküspit valvülü tutarak sağ kalp yetersizliğine neden olmaktadır. Tanı için 24 saatlik idrarda artmış seratonin metaboliti olan 5-hidroksiindolasetik asit (5-HİAA) tayini yeterli olmaktadır. 

LEİOMYOSARKOM

İnce barsaklarda dördüncü sıklıkta görülen habis tümörleridir. Bu tümörler genellikle ovoid yapıda olup müsküler tabakadan kaynaklanarak barsağın serozal yüzüne doğru büyürler. Klinik olarak tekrarlayan kanamalar, anemi, gerek tümöre gerekse gelişebilecek intussepsiyona bağlı olarak palpabl kitle mevcuttur. Bu tümörler oldukça yavaş büyümektedirler. Tümör direkt invazyon ve kan yoluyla metastaz yapmaktadır. 

TEDAVİ 

İnce barsak habis tümörlerinde esas tedavi geniş ince barsak rezeksiyonudur. Mezenter lenf nodlarıyla birlikte wedge rezeksiyon şeklinde çıkartılır. Terminal ileumda yerleşen tümörlerde sağ hemikolektomi uygulanır. Duodenum tümörlerinde pankreatikoduodenektomi (Whipple ameliyatı) yapılır. Duodenum üç ve dördüncü bölümlerinde yerleşen tümörlerde pankreas korunarak duodenum rezeksiyonu yapılabilir. Küratif rezeksiyon mümkün değilse klinik bulgulara yönelik palyatif cerrahi işlem uygulanır. 
Karsinoid tümör ve mevcut olan hepatik metastazı mümkünse birlikte çıkartılır. Hepatik rezeksiyon mümkün olmayan olgularda hepatik arter ligasyonu ile birlikte o bölgeye infüzyon kemoterapisi uygulanır.

Op. Dr. Nail Ömer - Uzmanlık Alanları

Obezite ve Metabolik Cerrahi
 • Mide Balonu
 • Tüp Mide Ameliyatı
 • Roux-en-Y Gastrik Bypass
 • Mini gastrik bypass
Genel ve Laparoskopik Cerrahi
Onkolojik Cerrahi
 • Mide Kanseri
 • İnce bağırsak tümörleri
 • Kolon Kanseri
 • Rektum Kanseri
Endoskopi
 • Kolonoskopi
 • Gastroskopi
 • Rektoskopi

Op. Dr. Nail Ömer

General and Bariatric Surgery

Detaylı bilgilendirme ve randevu için lütfen iletişime gecin >

İletişim

(+90) 507 981-2722

info@nailomer.com

Online Meeting

Linkler

Obezite ve Metabolik Cerrahi

Tüp Mide Ameliyatı

Onkolojik Cerrahi

İletişim

KVKK

Randevu 

Online Randevu

444 1 300

Merkez Mah. Çukurçeşme Caddesi No:51 Gaziosmanpaşa İSTANBUL

Sitede yer alan içerik, tıbbi ve cerrahi konular hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcıları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. Sitede yer alan içerik, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemizde anlatılan tüm cerrahi işlemler, bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı ve tedaviye dönük yönlendirme amacı taşımamaktadır.

WhatsApp